محاسبه هزینه ویراستاری بر اساس  تعداد کلمات مقاله اولیه و بازه زمانی ویرایش است.

 هزینه ویرایش بر اساس برآورد کارشناسان ما حداکثر در 2 ساعت پس از ارسال مقاله، به شما ایمیل خواهد شد


ارسال مقاله