محاسبه هزینه ویراستاری بر اساس سه مولفه کیفیت نگارش اولیه، تعداد کلمات مقاله اولیه و بازه زمانی ویرایش است.

بر اساس کیفیت نگارش و روانی متن اولیه، مقالات به هفت گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند. هزینه ویرایش بر اساس برآورد کارشناسان ما و مطابق جدول زیر حداکثر در 2 ساعت پس از ارسال مقاله، به شما ایمیل خواهد شد

 

کیفیت اولیه مقاله قبل از ویرایش مفهموم سطح  نحوه محاسبه هزینه (تومان) بر اساس تعداد کلمات مقاله قبل از ویرایش
سطح یک مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 10 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×70) 
سطح دو مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 20 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×80)
سطح سه مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 30 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×900)
سطح چهار مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 40 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×100)
سطح پنج مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 50 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×110)
سطح شش مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 60 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×120)
سطح هفت مقاله کاملا گویا بوده ولی حداقل 70 اشکال ویرایشی و گرامری دارد  (تعداد کلمات ×140)

 

   

 

مدت زمان لازم برای ویرایش به طور معمول 8 روز کاری بر اساس جدول فوق است .

امکان انجام ویرایش در 4 روز کاری (با تقریبا 25 درصد افزایش قیمت) و یا 2 روزکاری (با تقریبا 40 در صد افزایش قیمت) وجود دارد.  

ارسال مقاله