ویرایش مقالات به صورت ویرایش استاندارد (Standard Edit) بوده در برگیرنده  مجموعه ای از اصلاحات مختلف می باشد که مهمترین موارد به شرح زیر است:

 

1.       اصلاح اشتباهات گرامری

2.       ایجاد یکپارچگی و تصحیح درستی زمان افعال

3.       ایجاد تقارن زمانی مناسب با متن و جملات

4.       تصحیح لحن بیان جملات

5.       اصلاح ارتباطات فعل و فاعل ، معلوم و مجهوم و ...

6.       اصلاح غلط های املایی، تصحیح کاربرد حروف تعریف ، سجاوندی و ...

7.       ایجاد ارتباط معقول و متاسب بین جملات

8.       ایجاد یکنواختی در ویرایش متن و ویرایش به یکی از سبک های انگلیسی  یا آمریکایی

 

Features of English Edit

English Edit

 American or Brithsh Standard Writing

Yes

Grammatical errors

Yes

Agreement between verb and tense

Yes

Agreement between verb and noun

Yes

Spelling errors , syntax and repetitive wording

Yes

Punctuation errors

Yes

Correct use of words (e.g., than vs. then)

Yes

Comments

Yes

Track changes facility

Yes

Changing repetitive wording

Yes

Changing incorrect usage of English language idioms

Yes

Changing incorrect usage of terminology (although English Editor cannot be responsible for any academic inaccuracy by the author)

Yes

 

Rewriting of sentences and paragraphs

No

Correction of scientific errors

No