نحوه ارسال مقاله  و فرایند کار شامل چند مرحله است:


1-  ارسال مقاله به صورت فایل ورد به ایمیل ما Englishedit.sinaweb@gmail.com

 

2-  برآورد هزینه بر اساس سطح و روانی متن مقاله اولیه، تعداد کلمات و زمان مورد نیاز

 

 3-انعقاد قرارداد برای تضمین کیفیت ویرایش، حفظ حقوق مادی و مالکیت معنوی مقاله

 

4-  پرداخت هزینه

 

5-  انجام ویرایش و ارسال فایل ویرایش شده به صورت ترک چینج

 

6-  ارائه ضمانت نامه و تأییدیه ویرایش مجدد برای حالتی که مجله پس از داوری، ایراد ویرایشی بگیرد