ترجمه تخصصی مقالات با بهره گیری از توانمندی مترجمان تخصصی و با سابقه انجام می گیرد.

فرایندکار: 

1. ارسال فایل ورد مقاله به ایمیل ما Englishedit.sinaweb@gmail.com

2. تعیین هزینه توسط ما.

     نوع ترجمه                     

       هزینه برای هر کلمه (ریال)                  

          مدت زمان لازم (روز)                      

 از فارسی به انگلیسی

650

4

از انگلیسی به فارسی

450

4

 3. پرداخت هزینه توسط شما

4. تحویل ترجمه از ما